Hukuki Belgeler

Colorans Group olarak tercümesini üstlendiğimiz hukuki belgeler;

Mali Belgeler, İhale Şartnameleri, Tahkim Kararları, Bilirkişi Görüşü, Sözleşme, Patent ve Marka Başvuruları, Hissedarlar Sözleşmesi, Vekaletname, Şirket Kuruluş Evrakları, Toplantı Tutanağı, Kanun ve Yönetmelik, Due Diligence Raporu, Faaliyet Raporu, Dilekçe, Mahkeme Kararı, , Hukuki Mütalaa, Ruhsat, Diploma ve yeminli tercüme ile noter tasdiki gerektiren diğer tüm belgelerin tercümesini firma olarak hukuki alanda uzman tercümanlarımızla üstlenmekteyiz.

Call Now Button